– Plantning

Indhold
Bestilling og køb af planter
Kvalitetskrav
Plantested
Jordbehandling
Plantetidspunkt
Modtagelse af planter
Plantning
Opbinding
Vanding
Gødskning 

Bestilling og køb af planter
Selv om man over internettet kan få dækket stort set et hvilket som helst behov, når det gælder plantekøb, kan det anbefales, at man gør brug af og besøger en af de mange gode planteskoler, der endnu findes i Danmark. Fordelene er først og fremmest, at man ved selvsyn og/eller rådgivning/vejledning fra uddannet personale har mulighed for at få præcis det træ, der udfylder behovet.

I Danmark findes sammenslutningen “Danske Planteskoler”, men også uafhængige planteskoler kan forsyne kunder med kvalitetstræer. Af økonomiske årsager har planteskoler i dag ikke nødvendigvis så stort et udvalg af arter, så det kan blive nødvendigt at bestille træerne i god tid forud for plantningen.

De fleste planteskoler er underlagt en mængde fælles krav vedr. bl.a. kvalitet, sortering, navngivning og garanti.

T4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Containerplanter i planteskole.

 

Kvalitetskrav

Som det nævnes i “Dansk Plantestandard” skal træer have kvitalitet, således at de kan etablere sig på et voksested, og vækstbetingelserne skal opfyldes optimalt.

Kvalitet et udtryk for træets opbygning i forhold til produkt-beskrivelsen, dvs. beskrivelse af træets omplantning i plante-skolen, højdemål, stammeomkreds og rodnet.

Omplantning betyder, at træet flyttes fra det sted, hvor det blev formeret, og udplantes på et nyt voksested. Rodskæring regnes for en omplantning.

Højdemål måles i cm fra rodhals til topknop.

Stammeomkreds måles i cm 1 meter over rodhals.

Roden skal være velfordelt og for arten udviklet.

Træer inddeles/sorteres i 4 grupper: Heistere, landskabsheistere, flerstammede træer og højstammede træer.

Heistere (i planteskolekataloget forkortet til hei eller TH) er 2 gange omplantede og skal have gennemgående stamme med jævnt fordelte sidegrene. Disse kan afkortes eller udtyndes videre i forløbet.

Landskabsheistere (kort form L.hei eller TH) er ekstra omplantede. Det er kraftige og afbalancerede træer, som leveres i højder fra 100-125cm til 250-250 cm.

Flerstammede træer (kort form Fl.st eller THV) er klumpplanter der er omplantet mindst 3 gange og med stammer fordelt på de nederste 50 cm.

Højstammede træer (kort form SHO) skal have ret stamme med velformet krone. Produceres i forskellige størrelser med stammeomkreds fra 6-8 til 35-40 cm og stammehøjde fra 160-180 til 250-280 cm.

Træer efter denne standard kan angives ved botanisk navn, herkomst og dansk navn og leveres som barrods-, klump-, trådklump- eller containerplanter

Træer kan (hvis man er tålmodig) også købes i helt små størrelser – barrodsplanter fra 50-120 cm.

Plantested
En del spørgsmål rejser sig vedrørende valg af plantested. Klimatiske faktorer som nedbør, temperatur, vind og lys, samt jordens beskaffenhed såsom vandindhold, næringsindhold og surhedsgrad påvirker alle et træs vækst. Disse punkter er mere udførligt behandlet under afsnittet plantevalg og emnet gødskning.

Faktorerne er især aktuelle ved plantning af bytræer, og for disse kan der også opstå stress ved saltning af veje og fortove, ved tung trafik for tæt på træerne, og ved bygge- og ledningsarbejder, hvor træer om muligt bør afskærmes i god afstand fra stammen.

Jordbehandling
Jord i naturligt leje, dvs. jord der ikke er komprimeret eller påfyldt, kan som udgangspunkt umiddelbart tilplantes ved minimalt forarbejde (harvning og/eller fræsning) eller helt uden.

I nye villakvarterer kan det være en god ide at grave prøvehuller for at vurdere jordens tilstand. Der kan være påfyldt jord, eller jorden kan være sammenkørt (traktose) af entreprenørmaskiner. I sidste tilfælde er det måske nødvendigt med grubning. En plante er meget afhængig af røddernes mulighed for forsyning af ilt og vand. Er jorden vandlidende (meget vandholdig) er det måske nødvendigt med dræning.

Ligesom i villahaven kræver byens vejtræer også den nødvendige plads til naturlig rodudvikling. Et træs rødder har som udgangs-punkt brug for næsten samme arealomkreds som kronen.

Plantetidspunkt
En vellykket nyplantning er meget afhængig af tidspunktet. Træer, uanset om det er barrods- eller container/klumpplanter, plantes bedst i deres hvileperiode, som er ca. november – marts/april.

Særligt her i Nordjylland plantes nåletræer og andre stedse-grønne er faringsmæssigt dog bedst tidligt forår. Herved undgås saltpåvirkning i forbindelse med vinterstorme. Løvtræer bør plantes fra november – jo før jo bedre i forhold til udspring næste forår. Ved relativt få plusgrader i vinterperioden dannes små nye rødder, som kommer planten til gode ved løvspring.

Klump- og containerplanter kan også plantes resten af året, men det kræver en del mere med hensyn til vanding. Som noget relativt nyt kan læplanter plantes helt hen i juni, idet man har fundet metoder til at nedfryse planter, og derved forlænge plante-sæsonen.

Modtagelse af planter
Når man har købt planter på planteskolen, er det vigtigt, at man behandler dem på en sådan måde, at man undgår skader.

Mekaniske skader, såsom knækkede grene eller topskud, kan desværre nemt opstå ved transport. Også rødderne er følsomme under transport. Udtørring hindres bedst ved tildækning eller ved brug af lukket trailer.

Hvis der er tale om barrodede planter, skal disse plantes så hurtigt som muligt eller eventuelt sættes i jorden et vilkårligt sted (sættes i indslag) til senere udplantning.

Opbevaring i plastsække i længere tid må kraftigt frarådes, da der kan opstå kemiske processer til skade for rødderne.

Plantning
Ved plantning i skove og ved anlæggelse af læbælter bruges stort set kun maskiner, mens det anbefales at bruge håndkraft i alle andre tilfælde. Et plantehul skal som minimum være så bredt, at træets rødder, som de foreligger på det indkøbte træ, kan udbredes i fuld længde, men helst skal plantehullet graves betydeligt større end roddiameteren. Undgå at rødderne bøjes.
Er træet leveret i container (potte), er det nødvendigt at over-skære cirkulerende rødder yderst i klumpen.

Dybden på plantehullet afpasses efter træets rodhals. Langt de fleste træers rødder breder sig i sideretning.

Den opgravede jord bruges til tildækning, såfremt det i øvrigt er god plantejord. Se under afsnittet plantevalg.

Opbinding
Ved plantning af enkeltstående større træer (min. 1,50 m) kan det på grund af vindtryk være nødvendigt med opbinding til 1-3 støttestolper. Opbinding er især nødvendig ved barrodstræer og træer med lille klump.

Opbindingen bør bestå af blødt materiale, så det ikke skader barken, og opbindingshøjden skal placeres så lavt som muligt, maximalt 1 meter over jorden, fordi træets krone og stamme har brug for at kunne bevæge sig i vinden.

En opbinding bør ikke sidde længere end 4-6 år. En sidegevinst ved opbinding er, at pælene også fungerer som beskyttelse af træet.

Vanding
Efter plantning må man vurdere i hvilket omfang, der er behov for vanding. Dårlig vandforsyning giver dårlige planter med ringe modstandskraft over for sygdom. Der kan ikke gives en entydig vejledning i omfanget af vanding, da mange forskellige faktorer spiller ind.

Nyplantede træer fra planteskolen har sjældent tilstrækkelig stor rod i forhold til kronens omfang, men hvis de er plantet i veldrænet, forberedt jord og i deres hvileperiode, er det normalt tilstrækkeligt at vande 1 gang ved plantningen, således at jorden forsegles omkring rodhalsen. Herefter skønnes naturlig nedbør at være nok til at dække træets behov for vand også i vækstsæsonen. Alligevel bør man som minimum altid holde øje med bladene i tørre perioder og om nødvendigt vande 1-2 gange pr. uge med 20-25 l vand. Dette gælder kun træer i private haver.

Nye træer i læbælter og skove vandes normalt ikke.

Bytræer plantet i nær tilknytning til befæstede arealer stiller helt andre krav, også når det gælder vanding. Nyplantede træer skal vandes i vækstsæsonen, da jord under befæstede arealer ofte er meget tør på grund af overflade-vandafledning. Vanding skal typisk med vandingsrør omkring rødderne eller med den nyere metode vandingsposer, en slags mobil drypvanding.

Gødskning
Træer bør gødes, især dem der er udsat for megen stress (bytræer).

Jordens ph-værdi er tit høj på grund af byggeaffald med kalk. Forsøg har vist, at de fleste træer trives bedst ved en ph-værdi mellem 6 og 7, og derfor er en jordanalyse en god indikator.

En NPK-gødskning med mikronæringsstoffer anbefales, da man får givet alle nødvendige mikro- og makrostoffer på en gang.

Ved komprimeret jord kan anvendes organiske gødninger til stimulering af den biologiske aktivitet, men effekten er endnu ikke helt dokumenteret.

Vejledende gødningsmængde til løvtræer: 50-70 g NPK pr. m2/år. Gødningen fordeles over 2 gange, første gang i april og siden i juni.

 Retur