Træer i landskabet

I Vendsyssel har det barske klima betydet, at her er plantet mange plantager og læhegn for at mindske sandflugt og jordfygning og skabe bedre dyrkningsmuligheder. Etablering af klitplantagerne startede i 1850-erne, siden blev Hedeselskabet stiftet, og de første plantningsforeninger dannet. I 1930-erne blev der dannet læplantningslaug, der havde en systematisk egnsplantning som mål. Mange af de karakteristiske énrækkede granhegn er blevet erstattet med flerrækkede løvtræshegn, der fungerer godt som spredningskorridorer i landbrugslandet. Granhegnene har dog stadig en historie at fortælle om bekæmpelse af sand- og jordfygning på egnen.

Når vi – især i kommunens vestlige dele – ser de vindformede enkeltstående træer og beplantningerne om gårdene er vi ikke i tvivl om, hvilken del af landet vi befinder os i! Her er landskabet fattigt på skov, men rigt på læhegn, som tegner landskabets konturer og skaber dybde i perspektivet. I Hjørring kommunes østlige dele har vi skovrige bakkede landskaber, hvor de største skove er Børglum Kloster Skov, Slotved Skov og Tolne Skov, og i kystområderne, navnlig langs nordkysten, findes klitplantagerne. Skovene er vigtige for opfattelsen af landskabet på grund af deres rumlige virkning, navnlig de markante skovbryn i kontrast til de omgivende åbne arealer, og skovene rummer stor fortælleværdi og biologisk, rekreativ og landskabelig værdi. Men uanset det statslige mål om en fordobling af landets skovareal, skal store dele af Vendsyssels åbne landskaber dog friholdes for skovtilplantning, fordi vigtige landskabstræk, udsigter, naturtyper og kulturarv skal sikres. Det er fastlagt i kommuneplanen. Plantning af træer skal f.eks. også undgås i sommerhusudstykninger i klitten. Generelt fremstår kommunens bebyggelser i byer, landsbyer og enkeltbebyggelser i landbrugslandet som meget grønne indslag takket være tradition for plantning af træer.

T1a

 

Vindblæste tjørn på dige langs Hirtshalsbanen syd for Tornby.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skovbrynet i Præstegårdsbakkerne ved Bjergby.

T1b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur