Træpolitik

En af FBL’s vigtigste grønne mærkesager er ønsket om at få indført en træpolitik for Hjørring Kommune. Emnet har været bragt op på møder i Det Grønne Råd, og FBL’s  forslag ser i sin seneste udformning fra april 2024 således ud: 

 

FORSLAG

TRÆPOLITIK FOR TRÆER I DET OFFENTLIGE RUM

I HJØRRING KOMMUNE

 

I Hjørring Kommune gælder:

 1. Sunde, eksisterende træer skal så vidt muligt bevares.
 2. Særligt betydningsfulde træer beskyttes gennem tinglysning eller udpegning som bevaringsværdige.
 3. Kommunens grønne profil understøttes ved nyplantninger og genplantninger.
 4. Træbestanden skal være præget af varierede valg af træarter.
 5. Træerne gives optimale vækstbetingelser.

 

1. Bevaring af sunde, eksisterende træer

Træer giver identitet og karakter ikke blot til det åbne landskab, men også til byrummet. De tilføjer noget levende og organisk til bymiljøet, der ellers er præget af uorganiske materialer. Træer kan således mildne eller fremhæve bygningers fremtræden.

Træerne følger de skiftende årstider i smuk variation fra det tidlige løvspring, over sommerens grønne frodighed, til efterårets høstfarver og vinterens nøgne grenværk.

 • Træer bevares som fuldkronede og fritvoksende og beskæres kun for at fjerne døde grene eller for at skabe en sund opbygning af træet.
 • Styning af træer sker kun efter politisk godkendelse.
 • Træer, der er sunde, fældes kun, hvor det er afgørende nødvendigt, og kun efter politisk godkendelse.
 • Borgeranmodninger om beskæring/fældning af træer på offentligt areal imødekommes normalt kun ved gener forbundet med risiko.
 • Træer kan fældes, hvis de indgår som led i udviklingen af en samlet sund træbestand, f.eks. udtynding i en samling af træer, hvor nogle af træerne har fungeret som såkaldte ammetræer. Fældning af ammetræer kræver ikke genplantning.

 

2. Beskyttelse af træer

Særligt betydningsfulde træer bør beskyttes ekstra ved udpegning som bevaringsværdige og ved tinglysning. Bevaringsværdige træer udpeges i en lokalplan, der beskytter dem. Tinglysning af træer sker uafhængigt af planarbejdet.

 • Ved udarbejdelse af lokalplaner skal det overvejes, om der i den eksisterende beplantning er træer, der skal udpeges som bevaringsværdige.
 • Tinglysning og bevaringsværdig udpegning kan ske, hvis et træ gør sig særligt bemærket inden for følgende kriterier:
  • Træets alder. Gamle hjemmehørende træer kan blive ganske majestætiske.
  • Træets skønhed. De skiftende årstider giver smuk variation fra det tidlige løvspring, over sommerens grønne frodighed, til efterårets høstfarver og vinterens nøgne grenværk. Nogle prydtræer får ikke stor højde, men har stammer og grene med en smuk skulpturel virkning og måske rig blomstring og frugtsætning. Andre træer bliver store, og deres silhuet ses på lang afstand og giver med deres herlighedsværdi karakter til hele kvarteret.
  • Træets samspil med bebyggelse, den arkitektoniske rolle. Træplantninger kan mildne eller fremhæve bygningers fremtræden. Et enkeltstående træ, en gruppe eller en række af træer kan stå som selvstændige arkitektoniske elementer, som er rumskabende eller forstærker et perspektiv.
  • Træets kulturhistoriske rolle. Mange steder er der træer, der har særlig betydning, fordi de er plantet fx som skoletræer, for at markere en mærkedag, til minde om en begivenhed eller for at hædre en person.
  • Træets betydning for menneskers velvære. De stimulerer vores sanser. De forbedrer klimaet ved at give læ, kølighed, skygge, og ved at binde støvet. Gennem deres respiration tilfører de luften ilt og binder CO2. Ved voldsomme regnskyl binder og optager træer meget regnvand i rodzonen, og trækronerne bidrager til at forsinke regnvandets vej til kloakken.
  • Træets betydning for biodiversitet. Træer giver værtskab for andet liv og bidrager til større artsrigdom for dyr og planter. De giver bl.a. mulighed for et rigere insekt- og fugleliv, og en lang række svampe, mos og laver har deres levested på og ved træerne.
 • Ved træer med en særlig historie, med et særligt udseende eller af en sjælden art, eller som på anden vis gør sig særligt bemærket, overvejes en formidling til borgerne, for eksempel gennem skiltning.

 

3. Plantning og genplantning af træer

Hjørring Kommune kalder sig naturkommune på baggrund af sin ambitiøse naturpolitik, der også omfatter fx beskyttelse af træer og natur i byen.

Desuden har Hjørring by længe været omtalt som en grøn by. Byen er lav og tager sig grøn ud, når man kan se den lidt oppefra. Der er mange grønne kiler ind i forstadsbebyggelsen, og centralt i byen er der mange parker, offentlige haver og kirkegårde.

Dette grønne præg skal fastholdes og gerne udbygges med nyplantninger og genplantninger af træer.

 • I lokalplanforslag og planer om ændrede vejprofiler vurderes altid muligheden for at plante træer.
 • Træer kan kun fældes efter politisk godkendelse.
 • Når det er nødvendigt at fælde et træ, skal der altid plantes to nye, hvoraf det ene som udgangspunkt skal plantes på samme sted, hvor det fældede stod.
 • Er det umuligt at skabe gode vækstbetingelser på den oprindelige placering, skal der ske genplantning et andet sted i kommunen, helst tæt på det oprindelige sted.

 

4. Varieret artsvalg

I 1990’erne hærgede elmesygen i Danmark, og det betød, at mange store træer døde og måtte fældes. Hjørring by var i høj grad præget af store gamle elmetræer, som forsvandt; men mange steder er de blevet erstattet af andre arter. For eksempel er de store elm i Østergade blevet erstattet af lind.

Siden hen har der været flere træsygdomme, der har været karakteriseret ved at ramme en specifik træart.

For at undgå voldsomme effekter som den, elmesygen medførte, ønsker Hjørring Kommune mangfoldighed i artsvalget af træer. Artsdiversitet vil desuden være baggrund for øget biodiversitet. Endelig vil en mangfoldighed af træarter være en visuel berigelse.

 • Ved plantning og genplantning skal der arbejdes mod, at mængden af samme træart begrænses til 15 %.
 • Hvis et træ, der er en del af et samlet udtryk, genplantes, ses der bort fra ovenstående punkt. Det gælder f.eks. for træer på en vejstrækning med ens træer.

 

5. Optimale vækstforhold

Træers vækstforhold har afgørende betydning for deres trivsel og dermed deres levetid, sundhed og udseende. Gode vækstforhold er afgørende for, at træer lettere overlever, hvis de rammes af en sygdom. Gode vækstforhold er også afgørende for, om træerne kan vokse sig store og blive gamle og således bidrage med den positive effekt, træer har på miljøet i alle aspekter.

 • Ved nyplantning af træer sikres det, at plantehullets størrelse afspejler træets størrelse ved fuld udvikling. Således skal faste belægninger undgås tæt ved stammerne.
 • Det sikres, at træerne får tilstrækkeligt vand, enten naturligt eller ved vanding.
 • I forbindelse med byggeprojekter og andre gravearbejder i nærheden af eksisterende træer er det en forudsætning, at træerne ikke beskadiges. Som tommelfingerregel skal et område omkring træet med en diameter svarende til mindst trækronens diameter friholdes for kørsel med større maskiner.
 • Beskadiges træer i forbindelse med gravearbejde, opkræves entreprenøren erstatning for skaden.
 • Træerne beskyttes i vinterperioden mod skader forårsaget af vejsalt.
 • Pyntning af varig karakter på træerne, fx julebelysning, reguleres hvert andet år.